Nowe wskaźniki bibliometryczne za rok 2019 opracowane na podstawie baz Scopus i Web of Science (indeks czasopism Journal Citation Reports) dla czasopism wydawanych w IMP przedstawiają poniższe tabele:

CiteScore to wskaźnik bibliometryczny stanowiący miarę cytowalności czasopisma.
SJR (SCImago Journal Rank) - stanowi miarę “prestiżu” czasopisma.
SNIP (Source Normalized Impact Paper) - pokazuje wpływ cytowań publikacji z danego czasopisma w odniesieniu do ogólnej liczby cytowań w obrębie danej kategorii naukowej.
IF (Impact Factor) - określa cytowalność czasopism i jest skalkulowany w sposób znormalizowany w oparciu o rozkład procentowy czasopism w tej samej grupie dziedzinowej.
IF5 (5-Year Journal Impact Factor) - analizuje wpływ czasopisma w większym przedziale czasu.
Article influence - mierzy względne znaczenie czasopisma w odniesieniu do liczby artykułów.

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP