Dopalacze – projekt DOPMED

DOPMED - System Rejestracji i Identyfikacji Zatruć Nowymi Substancjami Psychoaktywnymi w Polsce jako kluczowe źródło szybkiego reagowania na niepożądane skutki ich używania.

Termin realizacji projektu: 15.05.2018 – 20.11.2019

Klinika Toksykologii zaprasza wszystkie osoby z objawami (wywiad) i cechami klinicznymi wskazującymi na ostrą toksyczność oraz  osoby które podejrzewają możliwość przebycia zatrucia  NSP do udziału w projekcie DOPMED.

Cel główny: Opracowanie koncepcji pilotażowego programu rejestracji i analizy zatruć nowymi substancjami psychoaktywnymi (NSP), w tym: 1/ Opracowanie narzędzia badawczego (karty chorego) do zbierania informacji z wywiadu z osobami, co do których zachodzi podejrzenie zatrucia NSP; opracowanie kryteriów do kwalifikacji przypadków do analizy materiału biologicznego; opracowanie procedur analitycznych przygotowania próbki i analizy jakościowej; 2/Implementacja opracowanej koncepcji pilotażowego programu rejestracji i analizy zatruć NSP; 3/Identyfikacja NSP w materiale biologicznym; 4/ Opracowanie wyników badań: analiza zatruć NSP z uwzględnieniem cech społeczno-demograficznych i uwarunkowań medycznych;- analiza czynników toksycznych towarzyszących zatruciu NSP; 5/ Upowszechnienie wyników badań pilotażowego programu rejestracji i analizy zatruć NSP wśród instytucji i osób zajmujących się tematyką zagrożeń tzw. dopalaczami (publikacja, monografia, ulotki, konferencje).

Grupa docelowa pierwotna:
pacjenci w wieku 19-34 lata (100 osób) spełniający w/w kryteria.  
Oczekiwane rezultaty: zostaną opracowane modelowe założenia prowadzenia pilotażowego programu rejestracji i analizy zatruć NSP w Polsce. Zostanie opracowana metodologia uwzględniająca: opis kryteriów włączenia pacjenta do badania; opis narzędzia badawczego (karta chorego); zostaną opracowane kryteria do kwalifikacji przypadków do analizy materiału biologicznego oraz opracowane procedury analityczne przygotowania próbki i analizy jakościowej pod kątem obecności NSP. Będzie przygotowany raport końcowy dla Ministra Zdrowia zawierający wyniki badań, wnioski i rekomendacje oraz propozycję kompleksowego modelu prowadzenia rejestracji zatruć w Polsce. Zaimplementowanie opracowanego systemu na terenie całego kraju, umożliwi śledzenie przyszłych trendów i wzorców toksyczności ostrej narkotyków/ NSP w Polsce. Tego rodzaju informacje mogą przyczynić się do podjęcia przez organy odpowiedzialne odpowiednich działań mających na celu walkę ze zjawiskiem stosowania NSP oraz redukcję liczby przypadków zatrucia NSP, zaś w przypadków stwierdzenia zatrucia, dostarczenia szybkiej i skutecznej pomocy medycznej.

Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie  skorzystają z konsultacji ekspertów (toksykologów) dotyczących możliwości wsparcia osób z problematyką uzależnienia od NSP; udział w projekcie daje możliwość bezpłatnego skorzystania z  wysokospecjalistycznych badań toksykologicznych  mających na celu identyfikację NSP.

Kierownik projektu: dr hab. med. Anna Krakowiak
Tel./faks 42 631 47 53
e-mail:anna.krakowiak@imp.lodz.pl

 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP