W dniu 26 października 2017 w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi odbyło się coroczne szkolenie dotyczące badań profilaktycznych pracowników byłych zakładów przetwórstwa azbestu w Polsce – Programu Amiantus.

Uczestnikami seminarium byli lekarze sprawujący opiekę profilaktyczną nad pracownikami z terenu całego kraju, dyrektorzy wojewódzkich ośrodków medycyny pracy oraz zespół Ośrodka Referencyjnego Badań i Oceny Ryzyka związanych z Azbestem IMP, który jest jednostką koordynującą Program.
Program okresowych badań lekarskich prowadzony jest w celu spełnienia ustawowych uprawnień pracowników zatrudnionych w 28 zakładach, które stosowały azbest w produkcji wymienionych w Ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Od rozpoczęcia Programu w 2000 roku, przez 15 lat jego realizacji, badaniami objęto 7887 osób, dla których przeprowadzono łącznie 27 571 profilaktycznych badań lekarskich. Program finansowany jest z budżetu przez Ministerstwo Zdrowia.

Mimo upływu ponad 19 lat od zaprzestania produkcji wyrobów azbestowych rozpoznawane są ciągle nowe przypadki pylicy azbestowej i nowotworów azbestozależnych wśród osób w przeszłości narażonych na pył azbestu. Wskazuje to na konieczność kontynuowania badań profilaktycznych tej grupy osób zawodowo eksponowanych.


powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP