Po raz jedenasty w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi odbyły się warsztaty „Ochrona przed PEM”.

Tegoroczne warsztaty o wiodącym temacie „Nowe przepisy krajowe o polach elektromagnetycznych 0 Hz – 300 GHz” są jednocześnie nowym rozdziałem w historii krajowych przepisów ochrony ludzi i pracowników przed polem elektromagnetycznym w środowisku pracy. Ich celem było doskonalenie i porządkowanie podstaw i zasad ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z ekspozycji na wszechobecne pola elektromagnetyczne.

Szczególnym celem tegorocznych warsztatów było przedstawienie problemów wynikających z opublikowania w dniu 30 czerwca 2016 r. w Dzienniku Ustaw RP nowych przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy w polach elektromagnetycznych, będących  wynikiem transpozycji wymagań Dyrektywy 2013/35/UE do prawodawstwa krajowego. Dotyczą one szeregu istotnych zmian, począwszy od wprowadzenia nowych pojęć jak miary i ocena narażenia na pola elektromagnetyczne, poprzez zmiany w metodyce badań i pomiarów, kwalifikowaniu obiektów technicznych emitujących pola elektromagnetyczne do tych badań oraz oceny poziomu ich emisji.

Nowe przepisy porządkują  sposoby ochrony przed szkodliwymi dla zdrowia, niebezpiecznymi lub uciążliwymi skutkami oddziaływania tych pól oraz środki ochronne stosowane w celu zapobiegania zagrożeniom elektromagnetycznym. Konieczne było więc zapoznanie uczestników warsztatów z tymi zmianami i podniesienie kwalifikacji osób wykonujących badania i pomiary pól elektromagnetycznych na potrzeby oceny narażenia zawodowego i środowiskowego wynikające z ekspozycji człowieka na te pola.

Celem warsztatów było stworzenie możliwości wymiany informacji i doświadczeń między naukowcami, projektantami i użytkownikami obiektów technicznych emitujących pola elektromagnetyczne oraz dostawcami aparatury pomiarowej a pracownikami laboratoriów akredytowanych w dziedzinie tych pomiarów i badań.  Nie mniej ważna jest możliwość spotkania z przedstawicielami inspekcji sanitarnej i ochrony środowiska jak i przedstawicielami grup eksperckich, które wypracowały nowe przepisy prawa pracy w odniesieniu do pól elektromagnetycznych. Ważne jest również przedyskutowanie zakresu dostosowania wymagań akredytacyjnych dla laboratoriów badawczych wykonujących pomiary według nowych przepisów o bezpieczeństwie człowieka w polach elektromagnetycznych.

Wykłady omawiające szeroką tematykę wymienionych powyżej problemów zostały wygłoszone w 6 grupach tematycznych:

1. URZĄDZENIA NOWYCH TECHNOLOGII
2. OCENA EKSPOZYCJI NA POLA ELEKTROMAGNETYCZNE I SKUTKÓW ZDROWOTNYCH
3. DZIAŁALNOŚĆ NORMALIZACYJNA W KRAJU I NA ŚWIECIE
4. ŚRODKI OCHRONNE ZAPOBIEGAJĄCE ZAGROŻENIOM ELEKTROMAGNETYCZNYM W ŚRODOWISKU PRACY
5. WYMAGANIA DLA APARATURY POMIAROWEJ I METOD POMIAROWYCH
WEDŁUG ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA PRACY
6. DOSTOSOWANIE STRATEGII POMIARÓW POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W ŚRODOWISKU PRACY DO NOWYCH PRZEPISÓW (PROCEDURY)

Do wygłoszenia wykładów o ww. problematyce zaproszono wybitnych specjalistów i praktyków krajowych z dziedziny ochrony, pomiarów, oceny i badań skutków zdrowotnych ekspozycji na pola elektromagnetyczne.

Podsumowaniem warsztatów była dyskusja w ramach okrągłego stołu.

Nieodłączną część warsztatów stanowiły porównania międzylaboratoryjne, których organizacja w tym roku była szczególnie trudna z uwagi na krótki czas między wprowadzeniem w życie nowych przepisów a terminem zaplanowanych, pierwszych w kraju porównań według nowych przepisów Rozporządzenia z 30 czerwca 2016 r. Okazało się, że z uwagi na dużą pracochłonność wynikającą z przygotowania odpowiednich procedur, w uzgodnieniu z gronem ekspertów zdecydowano o możliwości przeprowadzenie porównań według nowych zasad/przepisów tylko dla jednej częstotliwości. Wybrano częstotliwość 50 Hz, dla której zostały przygotowane źródła, przy których można zrealizować pomiary zarówno dla celów ochrony środowiska jak i w miejscach przestrzeni pracy oraz przygotowano założenia do szczegółowej procedury. Dla wyższych zakresów częstotliwości, tu 900 MHz, porównania międzylaboratoryjne zostały zrealizowane według wymagań i procedur tylko dla środowiska.


fot. Monika Schmidt-Iltchev
fot. Halina Aniołczyk

Fotorelacja z warsztatów.

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz
powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP