Właśnie ukazało się pierwsze w kraju opracowanie omawiające problematykę zanieczyszczeń środowiska, skutków zdrowotnych  oraz  zasad bezpiecznego postępowania z azbestem, autorstwa specjalistów –  prof. Neonili  Szeszeni-Dąbrowskiej i dr Beaty Świątkowskiej z Ośrodka Referencyjnego Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem IMP w Łodzi: „Azbest w Polsce. Zanieczyszczenie środowiska, skutki zdrowotne, zasady bezpiecznego postępowania z azbestem” N. Szeszenia-Dąbrowska, B. Świątkowska, IMP, Łódź 2016.

Recenzenci: prof. dr hab. Sławomir Czerczak, prof. Bogdan Wojtyniak


    


Monografia pt.: „Azbest w Polsce. Zanieczyszczenie środowiska, skutki zdrowotne, zasady bezpiecznego postępowania z azbestem” jest pierwszym zwartym wydawnictwem, w którym  problematyka azbestowa w naszym kraju została przedstawiona wieloaspektowo.
Opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza, krótsza zawiera ogólne informacje o azbeście i jego biologicznym działaniu. W drugiej, zasadniczej części przedstawiono sytuację zagrożenia azbestem w kraju  na podstawie m.in.: wielkości importu i zużycia surowca, oszacowania ilości zabudowanych materiałów azbestowych, narażania zawodowego na pył azbestu, poziomów stężenia włókien azbestowych w powietrzu atmosferycznym oraz zapadalność na zawodowe choroby azbestozależne a także na międzybłoniaka – nowotworu swoistego dla ekspozycji na azbest w populacji generalnej . W książce omówione zostały metody bezpiecznego postępowania z azbestem.
Monografia jest adresowana do szerokiego grona odbiorców zarówno profesjonalistów, pracowników ochrony zdrowia, ochrony środowiska, samorządowców, pracowników administracji publicznej, inspekcji sanitarnej jak i do praktycznie każdego czytelnika zainteresowanego problemami zanieczyszczenia i skutków zdrowotnych narażenia na pył azbestu oraz zasadami bezpiecznego postępowania z materiałami zawierającymi ten surowiec.
Druk został sfinansowany w ramach dotacji WFOŚiGW w Łodzi. Nakład jest obecnie wyczerpany. Książka jest dostępna w bibliotece IMP w Łodzi, w bibliotekach miejskich i powiatowych oraz bibliotekach uczelni wyższych i szkól ponadpodstawowych, a także pedagogicznych, w Łodzi i w województwie łódzkim.
    
Azbest w Polsce. Zanieczyszczenie środowiska, skutki zdrowotne, zasady bezpiecznego postępowania z azbestem

Spis treści

Od redakcji
1. Azbest – informacje ogólne
    1.1. Co to jest azbest? Charakterystyka, właściwości i odmiany  azbestu
    1.2. Produkcja i zużycie azbestu na świecie   
    1.3. Identyfikacja i pomiary stężenia włókien  azbestu w różnych środowiskach
    1.4. Działanie biologiczne azbestu i skutki zdrowotne
    1.4.1. Pylica azbestowa, zmiany opłucnowe
    1.4.2. Nowotwory powodowane azbestem
    1.5. Podstawowe zasady informowania  mieszkańców o ryzyku zdrowotnym
    wynikającym  z ekspozycji środowiskowej na azbest

2. Azbest – sytuacja w Polsce
    2.1. Import,  zużycie surowca, produkowane wyroby
    2.1.1. Zakłady przetwórstwa azbestu i charakterystyka produkcji
    2.2. Narażenie zawodowe na pył azbestu. Normatywy higieniczne (NDS)
    2.3. Zanieczyszczenie środowiska azbestem
    2.3.1. Oszacowanie ilości zabudowanych materiałów azbestowych
    2.3.2. Poziomy stężenia włókien azbestu w powietrzu komunalnym na terenie kraju
    2.3.3. Zanieczyszczenie środowiska azbestem w stopniu mającym charakter klęski
    ekologicznej – miasto i gmina Szczucin
    2.3.4. Azbest w wodzie przeznaczonej do spożycia
    2.4. Ochrona zdrowia pracowników narażonych na pył azbestu
    2.4.1. Program profilaktycznych badań lekarskich dla byłych pracowników zakładów
    przetwórstwa azbestu – Amiantus
    2.5. Zapadalność na choroby azbestozależne i analiza umieralności wśród osób
    zawodowo eksponowanych  na pył azbestu
    2.6. Zasady bezpiecznego postępowania z azbestem
    2.6.1 Demontaż wyrobów zawierających azbest
    2.7. Program oczyszczania kraju z azbestu 2002-2032
    2.8. Wnioski z przeprowadzanych w kraju badań skutków zdrowotnych narażenia na
    pył azbestu
    2.9. Sytuacja epidemiologiczna związana z zagrożeniem azbestem i skutki dla zdrowia
    mieszkańców województwa łódzkiego

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP