Prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński przyjął zaproszenie do grona ekspertów Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zostało powołane, w celu realizacji zadań Samorządu Województwa Łódzkiego, wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych zadań, powierzonych do realizacji na podstawie innych przepisów, umów i porozumień.

Głównym celem funkcjonowania RCPS jest wyrównywanie szans życiowych osób wymagających wsparcia i zagrożonych wykluczeniem. Realizując powyższe założenie, RCPS współpracuje w ramach szeroko rozumianej polityki społecznej z innymi jednostkami Samorządu Województwa, jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, kościołami i związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, placówkami ochrony zdrowia, oświaty i kultury, jednostkami naukowo-badawczymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Wojewódzki Panel Ekspertów ma charakter interdyscyplinarno-doradczy. Głównym celem jego działalności będzie inicjowanie działań naprawczych w sytuacjach kryzysowych, dotyczących wydarzeń związanych ze sferą polityki społecznej województwa, rekomendowanie rozwiązań systemowych, określanie kierunków polityki społecznej, strategii i programów wojewódzkich, udzielanie wsparcia merytorycznego jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego oraz innym podmiotom publicznym i niepublicznym prowadzącym działania w zakresie polityki społecznej na poziomie regionu łódzkiego.  

Więcej o Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi na stronie www.rcpslodz.pl

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP