RADA NAUKOWA INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY IMIENIA PROF. DRA MED. JERZEGO NOFERA z siedzibą w Łodzi, przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus nr 8

na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 z późn. zm.)  oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. nr 215, poz. 1412)

ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora
Instytutu Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera

I. Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:
1)    posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora;
2)    korzystanie z pełni praw publicznych;
3)    posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
4)    znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
5)    osoba kandydująca nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

II. Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:
1)    informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanymi z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
2)    koncepcji rozwoju Instytutu badawczego w formie prezentacji multimedialnej, złożonej na nośniku elektronicznym;
3)    poświadczonych za zgodność oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenia;
4)    oświadczenia o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
5)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6)    poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

III. Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Instytutu Medycyny Pracy imienia prof. dra  med. Jerzego Nofera:
1)    Statut  IMP;
2)    Regulamin Organizacyjny IMP;
3)    Sprawozdanie z działalności IMP za lata 2011 – 2013;
4)    Sprawozdanie finansowe IMP za lata 2011 – 2013;

będą udostępnione osobom przystępującym do konkursu na stanowisko dyrektora w siedzibie Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, przy ulicy św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, w Sekretariacie Instytutu III piętro, pok. 372, w godzinach 9.00-15.00, od dnia następnego po ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora, tj. od 17 marca 2015 roku do ostatniego dnia składania zgłoszeń, czyli do 15 kwietnia 2015 roku, po złożeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w pkt II.1) oraz pkt II.3) – II.6) niniejszego ogłoszenia.

IV. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Instytutu Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi 91-348, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus nr 8, w Sekretariacie Instytutu III piętro, pok. 372 w godzinach 9.00-15.00 lub wysłać listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem na kopercie „Konkurs na dyrektora”.

V. Termin składania zgłoszeń wynosi 30 dni, liczonych od dnia następnego po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia. W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera.

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP