W dniu 28 czerwca 2012 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) podpisane zostało porozumienie nr 2/P/SPPW/KIK/68 w sprawie realizacji Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Głównym Inspektoratem Sanitarnym – Instytucją Realizującą.

Projekt będzie realizowany od 1 lipca br. do 31 grudnia 2016 r., w partnerstwie 4 instytucji: Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Program będzie miał zasięg ogólnopolski.

Całkowity budżet Projektu wynosi 4 045 519 CHF, z czego 3 438 691 (85%) finansowane jest przez stronę szwajcarską, pozostałe 606 828 CHF (15%) stanowi wkład krajowy.

Głównym celem projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
1. Szkolenia dla kadry medycznej.
2. Programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych.
3. Kampania społeczna.
4. Badania ankietowe kobiet w ciąży.
5. Platforma internetowa - System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia.

Jedną z głównych grup docelowych Projektu stanowią kobiety aktywne zawodowo, a będące w wieku prokreacyjnym. Wśród metod dotarcia do nich w ramach Projektu kluczową rolę odgrywa przeprowadzenie w około 100 zakładach pracy z terenu całego kraju programów edukacyjnych. Mają one na celu dostarczenie przede wszystkim żeńskiemu personelowi tych firm niezbędnej wiedzy oraz wykreowanie motywacji do ograniczania bądź eliminowania konsumpcji substancji psychoaktywnych, a tym samym upowszechnienie działań korzystnych dla stanu ich zdrowia, jak i już posiadanego lub planowanego potomstwa, a w konsekwencji lepsze funkcjonowanie ich rodzin. Zakłady pracy, które zaangażują się w realizację takich programów zyskają równocześnie bardziej świadomy odpowiedzialności za zdrowie personel, ograniczą niekorzystne dla swojego funkcjonowania konsekwencje picia alkoholu, palenia tytoniu, czy nadużywania leków przez pracownice oraz zdobędą niezbędne doświadczenia w zakresie planowania, wdrażania i oceny programów edukacyjno-interwencyjnych.

Odpowiedzialne za realizację w ramach Projektu działań adresowanych do kobiet aktywnych zawodowo jest Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi im. prof. J. Nofera. Przedsięwzięciem tym kieruje dr Elżbieta Korzeniowska. Zapraszamy do współpracy m.in. zainteresowane zakłady pracy, Ogólnopolską Sieć Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, PIP, samorządy, organizacje pracodawców, związki zawodowe, pracowników bhp. Realizacja projektu obejmuje okres od lipca 2012 do grudnia 2014 r.

Bieżące informacje znaleźć można na stronach internetowych Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy:
http://promocjazdrowiawpracy.pl/projekty/profilaktyczny-program-w-zakresie-przeciwdzialania-uzaleznieniu-od-alkoholu-tytoniu-i-innych-srodkow-psychoaktywnych/

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP