W kon­fe­ren­cji wzięli udział Pan Marek Cie­ślak — Pierw­szy Wice­pre­zy­dent Mia­sta Łodzi, Pani Agnieszka Siń­ska — Dyrek­tor Biura Roz­woju Przed­się­bior­czo­ści i Miejsc Pracy Urzędu Mia­sta — Orga­ni­za­tor Pro­jektu, a także przed­sta­wi­ciele Pra­co­daw­ców — Fun­da­to­rów naj­więk­szej liczby staży: Pani Anna Cymer­man — HR Mana­ger w fir­mie Cor­ning Cable Sys­tems Sp. z o.o. (14 staży), Pan prof. dr hab. med. Kon­rad Rydzyń­ski — Dyrek­tor Insty­tutu Medy­cyny Pracy im. prof. dr. hab. Jerzego Nofera (12 staży), Pan Dariusz Zawi­sza — Dyrek­tor ds. zaso­bów ludz­kich w fir­mie Dal­kia Łódź S.A. (6 staży) oraz lau­re­atka I edy­cji Pro­jektu staży waka­cyj­nych — Pani Edyta Daszyń­ska, która obec­nie pra­cuje w fir­mie Ros­smann Sp. z o.o.
  
W tego­rocz­nej edy­cji bie­rze udział 32 łódzkich Pra­co­daw­ców, któ­rzy zgło­sili 107 płat­nych ofert staży waka­cyj­nych, trwa­ją­cych mini­mum 1 mie­siąc w okre­sie lipiec – wrze­sień 2012 r. Pra­co­dawca zobo­wią­zuje się do pod­pi­sa­nia ze stu­den­tem umowy cywil­no­praw­nej i wypła­ce­nia wyna­gro­dze­nia w kwo­cie mini­mum 700 zł brutto za każdy mie­siąc trwa­nia prak­tyk.
 
Wszyst­kie oferty staży są opu­bli­ko­wane na stro­nie Por­talu Prak­tyk i Staży www.praktyki.lodz.pl. Rekru­ta­cja kan­dy­da­tów na prak­tyki potrwa do 15 maja 2012 r. Kan­dy­daci wybie­rają inte­re­su­jącą ich ofertę i wysy­łają apli­ka­cję za pośred­nic­twem Por­talu Prak­tyk i Staży. Każdy kan­dy­dat może zło­żyć mak­sy­mal­nie 2 apli­ka­cje w ramach Pro­jektu.
 
Selek­cja będzie skła­dać się z 2 eta­pów. W pierw­szym eta­pie apli­ka­cje kan­dy­da­tów będą ana­li­zo­wane przez Orga­ni­za­tora Pro­jektu pod wzglę­dem for­mal­nym oraz pod kątem zgod­no­ści z ocze­ki­wa­niami pra­co­daw­ców, stwo­rzona zosta­nie krótka lista kan­dy­da­tów. W kolej­nym eta­pie kwa­li­fi­ka­cji Pra­co­dawcy ofe­ru­jący staże prze­pro­wa­dzą indy­wi­du­alne roz­mowy z naj­lep­szymi kan­dy­da­tami.
 
Roz­strzy­gnię­cie pro­jektu nastąpi w poło­wie czerwca br.
powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP