Stosownie do postanowień art. 18 a ust. 12 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.) Rada Naukowa Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi informuje, że:
 
1)    w dniu 18 listopada 2011 roku zostało wszczęte postępowanie habilitacyjne dr med. Ewy Zamysłowskiej-Szmytke w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna;

2)    w dniu 30 stycznia 2012 roku została powołana Komisja habilitacyjna w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr med. Ewy Zamysłowskiej-Szmytke, w składzie:

przewodniczący

 prof. dr hab. med. Henryk Kaźmierczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

sekretarz Komisji

 dr hab med. Anna Krakowiak prof. IMP (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi)

recenzenci

 prof. dr hab. med. Lucyna Pośpiech (Akademia Medyczna we Wrocławiu)

 dr hab. med. Waldemar Narożny prof. nadzw.(Gdański Uniwersytet Medyczny)

 prof. dr hab. Marek Jakubowski (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi)

członkowie

 dr hab. med. Krzysztof Morawski (Warszawski Uniewersytet Medyczny)

 prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi)


3)    w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia powołania Komisji habilitacyjnej (tj. od dnia 30 stycznia 2012 r.), recenzenci oceniają, czy osiągnięcia naukowe wnioskodawcy spełniają kryteria określone w art. 16 przedmiotowej ustawy i przygotowują recenzję;
 
4)    po przedstawieniu recenzji i zapoznaniu się z autoreferatem członkowie komisji habilitacyjnej w głosowaniu jawnym podejmują uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego;

5)    Komisja habilitacyjna w terminie 21 dni od dnia otrzymania recenzji przedstawia Radzie Naukowej uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym recenzjami osiągnięć naukowych. Na podstawie tej opinii Rada Naukowa Instytutu, w terminie miesiąca, podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego

Autoreferat wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania habilitacyjnego został umieszczony na stronie internetowej Instytutu oraz w Intranecie.

Załączniki:

1. Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

2. Autoreferat

3. Wykaz opublikowanych prac naukowych

4.  Udział w realizacji badań i publikacjach


W dniu 2 kwietnia 2012 roku Rada Naukowa Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera podjęła uchwałę w przedmiocie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny dr med. Ewie Zamysłowskiej-Szmytke.

Recenzja Prof. dr hab. Marek Jakubowski

Recenzja Prof. dr hab. Lucyna Pośpiech
Recenzja Prof. nadzw. dr hab. med. Waldemar Narożny


powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP