Instytut Medycyny Pracy
im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi

wiodąca placówka naukowa o zasięgu krajowym i międzynarodowym

zaprasza na

PŁATNE
STAŻE PODOKTORSKIE


CZAS TRWANIA: od 1 do 12 miesiąca
                          od 13 do 24 miesięcy
                          od 25 do 36 miesięcy
FINANSOWANIE: nawet do 6500 zł netto miesięcznie


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:
www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/podoktorskie-15-12-2011


Ponadto oferujemy:
• pomoc w przygotowywaniu  niezbędnej dokumentacji w celu złożenia wniosku
o staż,
• zdobycie cennego doświadczenia pod kierunkiem wysokiej klasy specjalistów poprzez udział w licznych badaniach krajowych i międzynarodowych,
• dla osób zainteresowanych dalszym rozwojem naukowym i wykazującymi się szczególnymi osiągnięciami naukowymi istnieje możliwość zatrudnienia.


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
 tel. 42 63-14-510/516 
Dział Zarządzania Kadrami


Aplikacje (CV, dorobek naukowy) należy przesyłać na adres:
kariera@imp.lodz.pl (z dopiskiem w temacie „Staże podoktorskie”)
w terminie do 15 lutego 2012 r.
 

Dane osobowe kandydata będą przetwarzane przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, w celu postępowania rekrutacyjnego obecnie i w przyszłości. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania przez okres 1 roku – po tym czasie aplikacje ulegają zniszczeniu. Kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przyszłości. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku zamieszczenia danych w zakresie szerszym niż wskazane w ogłoszeniu prosimy o dodanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).”

DZIEDZINY BADAŃ NAUKOWYCH PLANOWANE PODCZAS REALIZACJI STAŻY PODOKTORSKICH      
OPIEKUNOWIE STAŻY PODOKTORSKICH 

Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt (NZ5)
Specjalność: Fonetyka audiologiczna
Dziedzina badań: Rozwój polskich testów oceny ośrodkowych procesów przetwarzania
słuchowego
Kwalifikacje: wymagana wiedza z zakresu neurofizjologii, audiologii i lingwistyki (w szczególności fonetyki)
Opiekun: Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska (Z-ca Dyrektora ds. Medycznych i Rozwoju Kadr Naukowych, kierownik Kliniki Audiologii i Foniatrii, kierownik Zakładu Zagrożeń Fizycznych, specjalista otorynolaryngologii, audiologii, alergologii, foniatrii).

Zdrowie publiczne (NZ7)
Specjalność: Biostatystyka
Dziedzina badań: Analiza statystyczna wyników badań epidemiologicznych populacji osób eksponowanych na czynniki zawodowe i środowiskowe.
Kwalifikacje: Znajomość pakietów statystycznych (np. STATA, R Project for Statistical Computing).
Opiekun: Prof. dr hab. med. Wojciech Hanke (Z-ca Dyrektora ds. Naukowych, kierownik Zakładu Epidemiologii Środowiskowej, kierownik Pracowni Środowiskowych Zagrożeń Reprodukcji, specjalista zdrowia publicznego, specjalista medycyny pracy).

Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym (NZ1)/Zdrowie publiczne (NZ7)
Specjalność: Biologia molekularna 
Dziedzina badań: Badania genetycznych uwarunkowań chorób układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca) badanie genetycznego podłoża podatności na występowanie zespołu stresu pourazowego (PTSD).
Specjalność: Epidemiologia
Dziedzina badań: Epidemiologia chorób układu krążenia
Opiekun: Dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP (kierownik Zakładu Fizjologii Pracy i Ergonomii).

Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym (NZ1)
Specjalność: Biologia molekularna /Biologia
Dziedzina badań: Wpływ czynników środowiskowych na rozwój nowotworów.
Badanie zależności pomiędzy składnikami diety, ekspresją i polimorfizmem wybranych genów a uszkodzeniami w komórce (uszkodzenia DNA, peroksydacja lipidów).
Opiekun: Dr hab. n. med. Jolanta Gromadzińska prof. IMP (kierownik Pracowni Biochemii Toksykologicznej).

Biologia na poziomie komórki (NZ3)/Genetyka, genomika (NZ2)
Specjalność: Biologia komórki, Cytogenetyka
Dziedzina badań: Badania mechanizmów toksycznego działania produktów
nanotechnologicznych na komórki ssaków ze szczególnym uwzględnieniem
badań uszkodzenie DNA i zmian cytogenetycznych w komórkach.
Opiekun: Dr hab. n. med. Maciej Stępnik prof. IMP (kierownik Pracowni Toksykologii Molekularnej oraz Krajowego Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności).

Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt (NZ5)
Specjalność: Alergologia
Dziedzina badań: Alergologia Środowiskowa i zawodowa.
Specjalność: Diagnostyka/Biologia
Dziedzina badań: Biologia i alergologia molekularna, immunogenetyka alergii
zawodowej.
Kwalifikacje: specjalista alergologii, diagnosta laboratoryjny, biolog
Opiekun: Dr hab. med. Jolanta Walusiak - Skorupa prof. IMP (kierownik Oddziału Chorób Zawodowych, kierownik Przychodni Chorób Zawodowych, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy, specjalista chorób wewnętrznych, medycyny pracy, toksykologii klinicznej).

Chemia analityczna i fizyczna (ST4)
Specjalność: Chemia analityczna
Dziedzina badań: Narażenie na cytostatystyki personelu medycznego w szpitalach onkologicznych.
Kwalifikacje: znajomość posługiwania się metodą HPLC z tandemowym detektorem mas, organizacja badań terenowych w celu oceny ryzyka narażenia zawodowego, znajomość statystycznych metod oceny wyników.
Opiekun: Prof. dr hab. Sławomir Czerczak (kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego).

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP