PODYPLOMOWE STUDIUM ZDROWIA PUBLICZNEGO I ŚRODOWISKA


SPECJALIZACJE

1. Zdrowie publiczne i środowiskowe dla pracowników inspekcji sanitarnej
2. Organizacja i zarządzanie w instytucjach ochrony zdrowia
3. Ochrona i promocja zdrowia w administracji publicznej

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Studium obejmuje swoim programem 270 godz. lekcyjnych. 
Forma kształcenia:
– zajęcia stacjonarne – wykłady, ćwiczenia;
– nauczanie na odległość (distance learning) – wykłady.

Nauczanie na odległość stanowi nowoczesną formę edukacji, pozwalającą na oszczędność czasu i finansów dzięki ograniczeniu ilości zajęć prowadzonych na uczelni na rzecz indywidualnego uczenia się w dowolnym miejscu i czasie z dostosowaniem tempa nauki do własnych potrzeb.

ZAJĘCIA STACJONARNE

Odbywają się w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi przy ul. Św. Teresy 8
Zajęcia stacjonarne podzielone są na 12 dwudniowych sesji – razem 192 godz. (71%).
Sesje odbywać się będą w soboty i niedziele wskazane w harmonogramie:

I semestr  

Październik – 1 sesja (1 x16 godz. = 16 godz.)   
Listopad  – 2 sesje (2 x16 godz. = 32 godz.)   
Grudzień  – 1 sesja (1 x16 godz. = 16 godz.)   
Styczeń  – 1 sesja (1 x16 godz. = 16 godz.)   
Luty  – 2 sesje (2 x16 godz. = 32 godz.)   

II semestr  

Marzec  – 2 sesje (2 x16 godz. = 32 godz.)
Kwiecień  – 2 sesje (2 x16 godz. = 32 godz.)
Maj  – 2 sesje (2 x16 godz. = 32 godz.)
Czerwiec  – 1 sesja (1 x16 godz. = 16 godz.)

Zajęcia będą trwać w soboty od godz. 9:30 do 16:30 oraz w niedziele od godz. 9:00 do godz. 16:00

Sobota – 8 godz.:   

09.30 – 11.00 (2)   
11.15 – 12.45 (2)   
13.15 – 14.45 (2)   
15.00 – 16.30 (2)   

Niedziela – 8 godz.

09.00 - 10.30 (2)
10.45 – 12.15 (2)
12.45 – 14.15 (2)
14.30 – 16.00 (2)

Nauczanie na odległość (distance learning)
prowadzone jest zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
– program nauczania na odległość odpowiada 78 godz. zajęć stacjonarnych (29%)
– materiały dydaktyczne opracowane są w formie elektronicznej;
– możliwość osobistych konsultacji z prowadzącym zajęcia dydaktyczne w siedzibie uczelni;
– bieżąca kontrola postępów w nauce studentów, weryfikacja wiedzy i umiejętności,
– zaliczenia i egzaminy kończące zajęcia dydaktyczne z określonego przedmiotu odbywają się stacjonarnie w Instytucie Medycyny Pracy.

W ramach Studium Zdrowia Publicznego i Środowiskowego materiał odpowiadający czterem sesjom stacjonarnym został zmodyfikowany do formy distance learning, dzięki czemu w grudniu, styczniu, lutym i czerwcu odbywają się tylko pojedyncze sesje, pozwalając słuchaczom na dodatkowe oszczędności czasu i pieniędzy związanych z dojazdami i noclegami.

PROGRAM PODYPLOMOWEGO STUDIUM ZDROWIE PUBLICZNE I ŚRODOWISKOWE:


– podstawy zdrowia publicznego
– epidemiologia ogólna i środowiskowa
– epidemiologia i profilaktyka chorób zakaźnych
– epidemiologia i profilaktyka chorób cywilizacyjnych
– środowiskowe zagrożenia zdrowia - zagrożenia fizyczne
– środowiskowe zagrożenia zdrowia - zagrożenia chemiczne
– środowiskowe zagrożenia zdrowia - zagrożenia biologiczne
– środowiskowe zagrożenia zdrowia - zagrożenia społeczne
– toksykologia
– ochrona radiologiczna
– higiena komunalna
– prawo pracy
– higiena pracy
– higiena i epidemiologia żywienia i żywności
– organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
– prawo w ochronie zdrowia
– promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
– administracja publiczna a zdrowie publiczne
– prawo ochrony środowiska
– organizacja nadzoru sanitarnego
– badania socjologiczne w zdrowiu publicznym i organizacjach zdrowotnych
– informacja w zdrowiu publicznym

Studium prowadzone będzie według Regulaminu studiów.
Warunkiem ukończenia studiów jest:
– zaliczenie poszczególnych przedmiotów
– napisanie i zaprezentowanie końcowej pracy zaliczeniowej

Termin rozpoczęcia zajęć:  październik 2011.
Termin zakończenia zajęć:  czerwiec 2012.

Rekrutacja:
– termin rekrutacji: 20 czerwca - 30 września 2011
– wymagane dokumenty, które należy przesłać pocztą, mailem lub faksem:
– formularz zgłoszeniowy  (do pobrania)
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłata za studia wynosi 4 x 1.200 zł (rozłożona na 4 raty,  razem 4.800 zł)
Bank Pekao S.A. II Oddział w Łodzi    Nr: 46 1240 3028 1111 0000 2822 2723

UWAGA: Warunkiem uruchomienia Studium jest zgłoszenie uczestnictwa przez co najmniej 30 osób

KONTAKT:

tel.: (42) 631 46 80, (42) 631 46 65
faks: (42) 631 46 65
e-mail: szkolen@imp.lodz.pl


Formularz osobowy


 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP