Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (KCPZwMP) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera ma przyjemność poinformować o planowanym na 12 maja 2011 r. warsztacie szkoleniowym stanowiącym podsumowanie projektu pn. „Firma bez uzależnień – zwiększenie produktywności pracowników”. Realizowany jest on we współpracy międzynarodowej (organizacje partnerskie z siedmiu państw członkowskich UE, w tym KCPZwMP), koordynowany przez firmę brytyjską specjalizującą się w doradztwie w zakresie zarządzania zdrowiem pracowników – work2health, a finansowany z środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Lifelong Learning.

Podjęcie realizacji tego projektu wynika z faktu, że używanie substancji psychoaktywnych (nadmierna konsumpcja alkoholu, leków, zażywanie narkotyków) stanowi realny problem dla wielu pracodawców na terenie Europy. To zjawisko wywołuje w firmie zwiększoną absencję i fluktuację personelu, obniżoną produktywność i jakość świadczonej pracy. W rozwiązaniu problemu podstawową rolę odgrywają postawy i umiejętności kierowników średniego i wyższego szczebla, którzy mogą przyczyniać się do tworzenia kultury organizacyjnej ograniczającej skale tego rodzaju zjawisk oraz niwelującej negatywne efekty opisanego problemu. Niestety brakuje wytycznych dla osób zarządzających zespołami ludzkimi odnośnie efektywnej i etycznej metody radzenia sobie z takimi wyzwaniami w miejscu pracy. Ponadto w otoczeniu firm często brakuje odpowiednich mechanizmów wsparcia personelu zarządzającego średniego i wyższego szczebla w radzeniu sobie z tym problemem.

Celem projektu jest wyposażenie kadry zarządzającej firm w wiedzę i umiejętności do radzenia sobie z problemem nadużywania substancji psychoaktywnych przez pracowników. Narzędziem jego realizacji jest wspomniane szkolenie, na które serdecznie zapraszamy przedstawicieli zakładów pracy zainteresowanych omawianą problematyką (aktualnie lub w przyszłości).

Tematy, które zostaną podjęte, to m.in.:

  • charakterystyka wybranych substancji psychoaktywnych i ich wpływ na funkcjonowanie załogi
  • rozwiązania prawne w Polsce w zakresie radzenia sobie przez pracodawcę z nietrzeźwością pracowników
  • wybrane przykłady dobrej praktyki w zakresie polityki antyalkoholowej/ antynarkotykowej w firmie
  • konstruowanie zakładowych programów przeciwdziałania konsumpcji substancji psychoaktywnych przez załogę

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Instytutu Medycyny Pracy (Łódź, ul. Św. Teresy 8, III piętro budynku A). Początek planowany jest na ok. godz. 9.00, a zamknięcie kursu na ok. godz. 16.00.

Równocześnie informujemy, iż koszty wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych pokrywane są przez Krajowe Centrum. Uczestnicy finansują w własnym zakresie koszty dojazdu (i ewentualnego zakwaterowania).

Serdecznie prosimy zatem o nadesłanie zgłoszenia drogą e-mailową (promocja@imp.lodz.pl) do dn. 20 kwietnia 2011 r. (zakres potrzebnych informacji znajduje się w formularzu).

Ponieważ dysponujemy ograniczoną ilością miejsc, o zakwalifikowaniu do uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. O wyniku procedury kwalifikacyjnej poinformujemy drogą e-mailową. Wtedy również prześlemy szczegółowy program kursu.
    
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.
Zespół Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP