W dniu 31 stycznia 2011 roku zmarł po długiej i ciężkiej chorobie Profesor Jerzy Jankowski. Odszedł, uznany w kraju i na świecie, specjalista w dziedzinie ochrony radiologicznej, współtwórca systemu dozymetrii indywidualnej pracowników narażonych na działanie promieniowania rentgenowskiego w Polsce. Prof. Jerzy Jankowski zatrudniony był w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi od 1962 r., gdzie przeszedł stopnie kariery naukowej i zawodowej od młodszego asystenta przez asystenta, adiunkta, docenta i profesora zwyczajnego, kierownika Pracowni i Zakładu, a w okresie 1985-1986 – Z-cy Dyrektora ds. naukowo badawczych.
 
Stworzone przez prof. Jankowskiego rozwiązania techniczne i organizacyjne systemu dozymetrii indywidualnej w ramach Zakładu Ochrony Radiologicznej IMP w Łodzi funkcjonują do dnia dzisiejszego przynosząc Instytutowi wymierne korzyści naukowe i materialne. Na wysokie uznanie zasługuje promowanie Instytutu przez Profesora na forum międzynarodowym poprzez jego uczestnictwo w różnych programach badawczych instytucji zagranicznych, co przyniosło korzyści między innymi w wyposażeniu Zakładu w wysokiej klasy aparaturę badawczą. Wieloletnia współpraca z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej pozwoliła na sfinansowanie zorganizowania w Instytucie w 1998 r. Laboratorium Wzorców Wtórnych, a także wyposażenie go w nowoczesny, wysokiej klasy aparat rentgenowski oraz referencyjne przyrządy dozymetryczne. Ponadto, dzięki staraniom i z inicjatywy prof. J. Jankowskiego Polska uzyskała grant PHARE w 2000 r. na zorganizowanie systemu kontroli jakości aparatury RTG w kraju.
Zakład Ochrony Radiologicznej kierowany przez prof. Jankowskiego stał się uznanym ośrodkiem w świecie, czego dowodem są m. in. liczni stypendyści kierowani do Zakładu na odbycie szkoleń przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej oraz Światową Organizację Zdrowia. W Zakładzie Ochrony Radiologicznej odbyli staże naukowe przedstawiciele wielu krajów takich jak: Mongolia, Iran, Irak, Egipt, Syria, Kazachstan, Uzbekistan, Bangladesz, Libia, Czechy, Słowacja, Estonia, Litwa, Białoruś, Ukraina i Mołdawia.
 
Wspominając prof. Jankowskiego, należy podkreślić jego szeroką działalność dydaktyczną zarówno na terenie Instytutu Medycyny Pracy, jak również na Uniwersytecie Łódzkim. Kierował stworzonym przez siebie Zakładem Fizyki Medycznej i Katedrą Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego. Prowadził także zajęcia z zakresu ochrony radiologicznej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
W uznaniu autorytetu i kwalifikacji w latach 1977-1993 był członkiem Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej (ICRP, International Commission on Radiological Protection) oraz licznych towarzystw naukowych m.in.: Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Pracy (ICOH) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Radiologicznej (IRPA).
 
Osiągnięcia naukowe i organizacyjne prof. Jankowskiego, a także szeroka współpraca międzynarodowa z pokrewnymi instytucjami znalazły uznanie takich organizacji jak: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA, International Atomic Energy Agency), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, World Health Organization) czy Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO, International Labour Organization). Instytucje te wielokrotnie powierzały prof. Jankowskiemu organizowanie i opiniowanie systemów ochrony radiologicznej oraz przygotowanie podstaw legislacyjnych dla wdrażanie rozwiązań zgodnych z zaleceniami organizacji międzynarodowych w dziedzinie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego.
 
W ostatnim okresie w ramach dostosowania polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej prof. J. Jankowski brał bardzo aktywny udział w nowelizacji Ustawy „Prawo Atomowe” oraz przygotowania licznych rozporządzeń Rady Ministrów w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania w celach medycznych. Uczestniczył także w realizacji szeregu międzynarodowych programów dotyczących ochrony radiologicznej pacjentów i personelu: EURADOS - European Radiation Dosimetry Group (w ramach którego w roku 2005 zainicjowany został projekt CONRAD – Coordinated Network for Radiation Dosimetry), DIMOND, SENTINEL, ORAMED (który został zakończony w bieżącym roku).
 
Na imponujący dorobek naukowy profesora J. Jankowskiego składa się ponad 160 artykułów z dziedziny ochrony radiologicznej opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz wypromowanie wielu doktorów i doktorów habilitowanych. W roli eksperta Profesor prowadził wykłady w takich krajach jak: Afganistan, Libia, Irak, Kazachstan, Uzbekistan, Mongolia, Bangladesz, Estonia, Kenia.
 
Profesor Jerzy Jankowski był specjalistą o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, uczonym o ugruntowanej pozycji w kraju i za granicą. Pan Profesor był człowiekiem pogodnym i życzliwym, pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
 
Pracownicy Zakładu Ochrony Radiologicznej Instytutu Medycyny Pracy
powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP