Decyzją Rady Wykonawczej Światowej Organizacji Zdrowia Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy – komórka organizacyjna Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera –  zostało uhonorowane nagrodą za badania w zakresie promocji zdrowia na rok 2009, ufundowaną przez państwo Kuwejt. Przyznaniu Nagrody towarzyszy gratyfikacja w wysokości 20 tys. $. Zgodnie z jej regulaminem każdy kraj członkowski ŚOZ w danym roku nominować może do konkursu tylko jednego kandydata. Nagroda przyznawana jest osobie prywatnej, instytucji lub organizacji pozarządowej za wybitne osiągnięcia badawcze.
Nagroda została uroczyście wręczona w czasie obrad 62 sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia, które odbyło się 21 maja br. w Pałacu Narodów w Genewie.


Jury Nagrody doceniło, że Centrum jest jedyną instytucją badawczą i wdrożeniową, która od początku lat 90. minionego stulecia w sposób kompleksowy i systematyczny bada i analizuje stan oraz uwarunkowania promocji zdrowia populacji pracujących w Polsce oraz przekłada wyniki tych badań na potrzeby wdrożeń. Równocześnie uczestniczy w licznych międzynarodowych projektach badawczych i aplikacyjnych w tym zakresie.

Główne obszary aktywności naukowo-badawczej Centrum to:
- przekonania, postawy, działania i style życia związane ze zdrowiem – ich społeczne zróżnicowanie oraz uwarunkowania
- rozwój i uwarunkowania (kulturowe, polityczne, społeczne, psychologiczne i in.) działań praktycznych w obszarze promocji zdrowia, podejmowanych w różnych obszarach i na różnych poziomach systemu społecznego

W szczególności powyższe badania obejmują:
- badania świadomości społecznej, zachowań i stylów życia związanych ze zdrowiem różnych grup społeczeństwa (ze szczególnym uwzględnieniem populacji pracujących), w tym analizy społecznych nierówności w zdrowiu i problematyki edukacji zdrowotnej grup marginalizowanych 
- systematyczny monitoring stanu realizacji działań prozdrowotnych w zakładach pracy w skali kraju oraz zmian zachodzących w tym zakresie
- analizę systemowych (krajowych i międzynarodowych) uwarunkowań rozwoju promocji zdrowia pracujących (w tym skuteczności polityki państwa, rozwiązań legislacyjnych itp.) 
- ocenę jakości i skuteczności programów promocji zdrowia realizowanych w zakładach pracy, a także programów adresowanych do grup ryzyka wyróżnionych w populacji pracujących
- konstruowanie metodologii i narzędzi do budowania oraz ewaluacji projektów promocji zdrowia (tworzenie know-how).

Zespół Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy – laureat Nagrody – serdecznie dziękuje wszystkim swoim Partnerom (osobom prywatnym, instytucjom, zakładom pracy, organizacjom społecznym), z którymi miał przyjemność współpracować przy realizacji dotychczasowych projektów badawczych. Dziękuje również wszystkim instytucjom, których wsparcie finansowe umożliwiło zrealizowanie badań docenionych przez Światową Organizację Zdrowia oraz Fundację Nagrody.

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP