Błąd: 404 - strona nie istnieje


Nie znaleziono - serwer nie odnalazł zasobu według podanego URI,
ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości.

Pracownia Szacowania Ryzyka Zdrowotnego | Pracownia Higieny Pracy | Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej | Krajowy System Informowania o Kosmetykach | Biuro ds. Notyfikacji Kosmetyków w Bazie Cosmetic Products Notification Portal


ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO

Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Czerczak
tel.: 42 631 47 01
tel./faks: 42 631 47 02
e-mail: sak@imp.lodz.pl


Sekretariat: Małgorzata Niełaczna
tel./faks: 42 631 47 02
e-mail: malgo@imp.lodz.pl

Główne kierunki działalności Zakładu:

 • szacowanie ryzyka zdrowotnego dla czynników chemicznych (w tym m.in. modelowanie narażenia zawodowego i środowiskowego na czynniki chemiczne);
 • opracowanie dokumentacji wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla substancji chemicznych; organizacja posiedzeń Zespołu Ekspertów ds. NDS,- informacja w zakresie działania toksycznego i oceny higienicznej czynników szkodliwych w środowisku pracy;
 • działalność informacyjna o substancjach rakotwórczych w środowisku pracy;
 • prowadzenie Centralnego Rejestru Danych o Narażeniu na Substancje, Mieszaniny, Czynniki lub Procesy Technologiczne o Działaniu Rakotwórczym lub Mutagennym w Środowisku Pracy oraz ciągła aktualizacja założeń do bazy;
 • monitoring i ocena narażenia zawodowego i środowiskowego na czynniki chemiczne, modelowanie narażenia;
 • współpraca z International Programme on Chemical Safety (IPCS). W ramach współpracy z IPCS opracowywane są "Międzynarodowe Karty Bezpieczeństwa Chemicznego" dla związków chemicznych. Karty wydane zostały w formie elektronicznej przez IPCS;
 • uzupełnianie o nowe dane komputerowej bazy danych: ITOX, STAT (statystyka ostrych zatruć), INF (informacja toksykologiczna), PROD (ewidencja producentów);
 • ekspertyzy naukowo-techniczne.

Działalność usługowa Zakładu:

Prowadzenie działalności ekspertyzowej dotyczącej:

 • oceny działania toksycznego substancji chemicznych dla instytucji z terenu kraju i komórek organizacyjnych Instytutu;
 • ostrych zatruć substancjami chemicznymi; 
 • opracowywania kart charakterystyki substancji i mieszanin oraz ich klasyfikacji i oznakowania;
 • opracowywania scenariuszy narażenia;
 •  szacowania ryzyka zdrowotnego;
 • oceny środków ochrony indywidualnej pod kątem obecności substancji stwarzających zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka; 
 • prowadzenie telefonicznej informacji toksykologicznej dla:
  - służb medycznych, służb związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;
  - służb związanych z bezpieczeństwem chemicznym, ogółu społeczeństwa.


Prowadzenie ogólnopolskich międzylaboratoryjnych badań biegłości w zakresie analizy czynników chemicznych.

Organizacja kursów i szkoleń z zakresu: bezpieczeństwa chemicznego i szacowania ryzyka dla zdrowia, czynników rakotwórczych, ustawodawstwa w ww. obszarze (m.in. REACH, CLP), oceny narażenia zawodowego, modelowania narażenia, kosmetyków.

Wydawnictwa Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego: 1995 – 2011 r. – Wydawnictwo ukazywało się pod tytułem: „Wytyczne Szacowania Ryzyka Zdrowotnego dla Substancji Rakotwórczych”. Od 2012 r. ukazuje się pod zmienionym tytułem: „Wytyczne Szacowania Ryzyka Zdrowotnego”, które można zakupić w Oficynie Wydawniczej IMP.Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka
Copyright © 2008 IMP